Skip to content

Akustyczna reakcja zaskoczenia oraz jej modulacja w schizofrenii i zaburzeniach ze spektrum autyzmu u osób azjatyckich

1 miesiąc ago

246 words

Akustyczna reakcja przestrachu (ASR) i jej modulacja, w tym hamowanie przedwczesne (PPI), są uważane za obiecujące wskaźniki neurofizjologiczne dla badań translacyjnych w psychiatrii. Uszkodzenie PPI zgłaszano w kilku zaburzeniach psychicznych, ale w szczególności w schizofrenii, gdzie PPI jest uważany za kandydaturę endofenotypu zaburzenia. Chociaż profile ASR różnią się między rasami, ostatnie badania pojedynczych próbek etnicznych…

Kompozycja przedczolowego kwasu tluszczowego w schizofrenii i chorobie dwubiegunowej: Zwiazek z ekspresja reelinowa

1 miesiąc ago

263 words

Reelina białka macierzy pozakomórkowej reguluje wczesny rozwój mózgu i plastyczność synaptyczną w wieku dorosłym. Reelin zmniejsza się w mózgu pośmiertnym u pacjentów ze schizofrenią. Reelinowe dwa receptory, ApoER2 i VLDLR, są również substratami dla ApoE – kluczowej lipoproteiny, która reguluje homeostazę fosfolipidową w mózgu. Celem niniejszego badania było zatem zbadanie fosfolipidów i ich składowych kwasów…

Rola estradiolu w diagnostyce i objawach schizofrenii u kobiet po menopauzie

1 miesiąc ago

176 words

Schizofrenia jest jedną z najczęstszych chorób psychicznych w naszym społeczeństwie, dotykającą do 1% populacji. Nastąpił wzrost liczby osób, które żyją dłużej ze schizofrenią, a ludzie są diagnozowani w późniejszym okresie życia, a większość późniejszych rozpoznań dotyczy kobiet. Ponadto po przebytej menopauzie obserwuje się wzrost liczby diagnoz, co sugeruje ważną rolę sterydów gonad w chorobie. W…

Trombektomia Stent-Retriever po dożylnym t-PA vs. t-PA Alone in Stroke AD 7

1 miesiąc ago

225 words

Wartości P były oparte na teście z Breslow-Day dla homogennych ilorazów szans w podgrupach. Kwadraty wskazują estymację punktów dla efektów leczenia, a wielkość kwadratu jest proporcjonalna do dokładności oszacowania. Wyniki w Skali Udaru (National Institutes of Health Stroke Scale – NIHSS) wahają się od 0 do 42, przy czym wyższe wyniki wskazują na bardziej poważne…