Skip to content

Telaprewir do przewlekłego zakażenia HCV

1 miesiąc ago

94 words

McHutchison i in. i Hézode i in. (Problem z 30 kwietnia) stwierdził istotny efekt dodania telaprewiru do aktualnej terapii antywirusowej.1,2 Niemniej wyniki badań Protease Inhibition for Viral Evaluation (PROVE) (ClinicalTrials.gov, NCT00336479 i NCT00372385) są rozczarowujące, ponieważ wykazują ryzyko poważnych skutków ubocznych wynikających z wysokiego dawkowania nowej cząsteczki, co ma poważne konsekwencje dla skuteczności. Połączone dane…

Walsartan i nawrotowe migotanie przedsionków

1 miesiąc ago

931 words

Disertori i in. (Wydanie z 16 kwietnia) opisuje wpływ walsartanu na nawrót migotania przedsionków. Rozczarowujące wyniki badania można wytłumaczyć dwoma ważnymi ograniczeniami. Po pierwsze, nie dostarczono danych dotyczących tego, jak długo pacjenci byli chorzy na migotanie przedsionków lub chorobę serca. Spodziewalibyśmy się, że stopień przebudowy stanie się poważniejszy, a nawet nieodwracalny u pacjentów z dłuższą…

Opieka nad weteranami wojennymi z łagodnym urazem mózgu

1 miesiąc ago

996 words

Poglądy wyrażane przez Hoge i współpracowników w ich artykule z Perspektywy (wydanie z 16 kwietnia) na temat roli łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu (TBI) w dysfunkcjach po okresie zatrudnienia nie są podtrzymywane przez kliniczne doświadczenia większości ekspertów, którzy zapewniają opiekę. Obawy autorów, że wdrożony przez Veterans Health Administration (VHA) system opieki po wdrożeniu ma niezamierzone negatywne…

Trombektomia Stent-Retriever po dożylnym t-PA vs. t-PA Alone in Stroke AD 7

1 miesiąc ago

225 words

Wartości P były oparte na teście z Breslow-Day dla homogennych ilorazów szans w podgrupach. Kwadraty wskazują estymację punktów dla efektów leczenia, a wielkość kwadratu jest proporcjonalna do dokładności oszacowania. Wyniki w Skali Udaru (National Institutes of Health Stroke Scale – NIHSS) wahają się od 0 do 42, przy czym wyższe wyniki wskazują na bardziej poważne…

Astma w ciąży

1 miesiąc ago

481 words

W artykule przeglądowym dotyczącym astmy w ciąży (problem z 30 kwietnia), Schatz i Dombrowski stwierdzili, że antagoniści receptora leukotrienowego mogą być uważani za alternatywę dla kortykosteroidów wziewnych w czasie ciąży. Jednak obecne wytyczne Brytyjskiego Towarzystwa Thoracic2 popierają stosowanie tych środków w czasie ciąży. Biorąc pod uwagę ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa dotyczące antagonistów receptora leukotrienowego oraz…

Obserwowanie bioetyki

1 miesiąc ago

563 words

W tej książce socjolog Renée Fox i historyk społeczny Judith Swazey przedstawiają nam swoje poglądy na temat bioetyki. Rezultatem nie jest historia bioetyki, chociaż w książce jest wiele historycznych spostrzeżeń, szczególnie o pochodzeniu bioetyki w Stanach Zjednoczonych (jak wyszczególniono w pięciu rozdziałach w części pierwszej) i jej ogólnoświatowej dyfuzji (jak omówiono w rozdziały w części…

Przyszłość bioetyki

1 miesiąc ago

642 words

Od momentu powstania bioetyki jako dyscypliny prawie 40 lat temu, jej uczeni i praktycy poświęcają wiele czasu i uwagi dwóm grupom problemów – etycznym rozterkom związanym z leczeniem, w szczególności opieką na koniec życia, oraz ochrona osób ludzkich w prowadzeniu badań biomedycznych. Przyczyny, na których koncentruje się bioetyka, są oczywiste dla każdego historyka medycyny. Pierwszy…

Dzieci leczące: ADHD i pediatryczne zdrowie psychiczne

1 miesiąc ago

621 words

Dzieci lecznicze to relacja z ostatnich 100 lat diagnozy i leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Trzej autorzy pochodzą z różnych dziedzin: Rick Mayes jest analitykiem polityki publicznej specjalizującym się w polityce zdrowotnej i zdrowiu psychicznym; Catherine Bagwell jest psychologiem klinicznym, pracującym z dziećmi z ADHD; a Jennifer Erkulwater jest politologiem, którego badania…

Neurografia rezonansu magnetycznego całego ciała

1 miesiąc ago

709 words

Nieinwazyjna selektywna wizualizacja całego obwodowego układu nerwowego może być przydatna, ale nie była możliwa. Chociaż mózg i rdzeń kręgowy są dobrze zwizualizowane za pomocą obrazowania rezonansu magnetycznego (MR), nerwy obwodowe nie mogą być selektywnie wizualizowane za pomocą powszechnie stosowanych metod, takich jak obrazowanie ważone T1 i (tłumione tłuszczem) T2, ze względu na podobieństwo w sygnale…

Badanie skuteczności szczepionki przeciwko durowi brzusznemu w Indiach czesc 4

1 miesiąc ago

539 words

Pierwszy spis został przeprowadzony w październiku i listopadzie 2005 r., A drugi w styczniu i lutym 2007 r. Ponadto odnotowano zgony podczas comiesięcznych wizyt pracowników służby zdrowia w społecznościach domowych. Aby przypisać przyczynę śmierci, lekarz prowadzący badanie przeprowadził wywiady z członkami rodziny w ciągu 3 miesięcy po śmierci w celu uzyskania informacji historycznych o zdarzeniach…