Skip to content

Astma w ciąży

2 miesiące ago

481 words

W artykule przeglądowym dotyczącym astmy w ciąży (problem z 30 kwietnia), Schatz i Dombrowski stwierdzili, że antagoniści receptora leukotrienowego mogą być uważani za alternatywę dla kortykosteroidów wziewnych w czasie ciąży. Jednak obecne wytyczne Brytyjskiego Towarzystwa Thoracic2 popierają stosowanie tych środków w czasie ciąży. Biorąc pod uwagę ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa dotyczące antagonistów receptora leukotrienowego oraz…

Obserwowanie bioetyki

2 miesiące ago

563 words

W tej książce socjolog Renée Fox i historyk społeczny Judith Swazey przedstawiają nam swoje poglądy na temat bioetyki. Rezultatem nie jest historia bioetyki, chociaż w książce jest wiele historycznych spostrzeżeń, szczególnie o pochodzeniu bioetyki w Stanach Zjednoczonych (jak wyszczególniono w pięciu rozdziałach w części pierwszej) i jej ogólnoświatowej dyfuzji (jak omówiono w rozdziały w części…

Przyszłość bioetyki

2 miesiące ago

642 words

Od momentu powstania bioetyki jako dyscypliny prawie 40 lat temu, jej uczeni i praktycy poświęcają wiele czasu i uwagi dwóm grupom problemów – etycznym rozterkom związanym z leczeniem, w szczególności opieką na koniec życia, oraz ochrona osób ludzkich w prowadzeniu badań biomedycznych. Przyczyny, na których koncentruje się bioetyka, są oczywiste dla każdego historyka medycyny. Pierwszy…

Dzieci leczące: ADHD i pediatryczne zdrowie psychiczne

2 miesiące ago

621 words

Dzieci lecznicze to relacja z ostatnich 100 lat diagnozy i leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Trzej autorzy pochodzą z różnych dziedzin: Rick Mayes jest analitykiem polityki publicznej specjalizującym się w polityce zdrowotnej i zdrowiu psychicznym; Catherine Bagwell jest psychologiem klinicznym, pracującym z dziećmi z ADHD; a Jennifer Erkulwater jest politologiem, którego badania…

Neurografia rezonansu magnetycznego całego ciała

2 miesiące ago

709 words

Nieinwazyjna selektywna wizualizacja całego obwodowego układu nerwowego może być przydatna, ale nie była możliwa. Chociaż mózg i rdzeń kręgowy są dobrze zwizualizowane za pomocą obrazowania rezonansu magnetycznego (MR), nerwy obwodowe nie mogą być selektywnie wizualizowane za pomocą powszechnie stosowanych metod, takich jak obrazowanie ważone T1 i (tłumione tłuszczem) T2, ze względu na podobieństwo w sygnale…

Chirurgiczna rekonstrukcja komorowa

2 miesiące ago

993 words

Jones i in. (Wydanie 23 kwietnia) zdyskredytować możliwość, że wybór pacjentów był czynnikiem negatywnym wyniku badania Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure (STICH) (ClinicalTrials.gov number, NCT00023595). Ich argumenty zostaną jednak znacznie wzmocnione poprzez dostarczenie informacji na temat profilu klinicznego i liczby pacjentów, którzy kwalifikują się do udziału w badaniu, ale nie zostali do niego włączeni.…

Telaprewir do przewlekłego zakażenia HCV

2 miesiące ago

94 words

McHutchison i in. i Hézode i in. (Problem z 30 kwietnia) stwierdził istotny efekt dodania telaprewiru do aktualnej terapii antywirusowej.1,2 Niemniej wyniki badań Protease Inhibition for Viral Evaluation (PROVE) (ClinicalTrials.gov, NCT00336479 i NCT00372385) są rozczarowujące, ponieważ wykazują ryzyko poważnych skutków ubocznych wynikających z wysokiego dawkowania nowej cząsteczki, co ma poważne konsekwencje dla skuteczności. Połączone dane…

Walsartan i nawrotowe migotanie przedsionków

2 miesiące ago

931 words

Disertori i in. (Wydanie z 16 kwietnia) opisuje wpływ walsartanu na nawrót migotania przedsionków. Rozczarowujące wyniki badania można wytłumaczyć dwoma ważnymi ograniczeniami. Po pierwsze, nie dostarczono danych dotyczących tego, jak długo pacjenci byli chorzy na migotanie przedsionków lub chorobę serca. Spodziewalibyśmy się, że stopień przebudowy stanie się poważniejszy, a nawet nieodwracalny u pacjentów z dłuższą…

Opieka nad weteranami wojennymi z łagodnym urazem mózgu

2 miesiące ago

996 words

Poglądy wyrażane przez Hoge i współpracowników w ich artykule z Perspektywy (wydanie z 16 kwietnia) na temat roli łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu (TBI) w dysfunkcjach po okresie zatrudnienia nie są podtrzymywane przez kliniczne doświadczenia większości ekspertów, którzy zapewniają opiekę. Obawy autorów, że wdrożony przez Veterans Health Administration (VHA) system opieki po wdrożeniu ma niezamierzone negatywne…

Trombektomia Stent-Retriever po dożylnym t-PA vs. t-PA Alone in Stroke AD 7

2 miesiące ago

225 words

Wartości P były oparte na teście z Breslow-Day dla homogennych ilorazów szans w podgrupach. Kwadraty wskazują estymację punktów dla efektów leczenia, a wielkość kwadratu jest proporcjonalna do dokładności oszacowania. Wyniki w Skali Udaru (National Institutes of Health Stroke Scale – NIHSS) wahają się od 0 do 42, przy czym wyższe wyniki wskazują na bardziej poważne…