Skip to content

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym ad 5

1 miesiąc ago

212 words

Komórki wyrażające trombomodulinę typu dzikiego zapewniały istotną ochronę w porównaniu z komórkami kontrolnymi. Warianty miały znacząco niższy procent iC3b na powierzchni komórki niż komórki typu dzikiego. Wartość P dla typu dzikiego dotyczy porównania trombomoduliny typu dzikiego z komórkami kontrolnymi. Inne wartości P służą do porównywania wariantów z trombomoduliną typu dzikiego. Przedstawione wyniki są wartościami średnimi…

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym czesc 4

1 miesiąc ago

490 words

Częstości alleli SNP A473V nie różniły się istotnie pomiędzy pacjentami z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym a grupą kontrolną (P = 0,93). Dotyczyło to również sześciu powszechnych SNP w 5 i 3 nieulegających translacji regionach THBD (rs1040585, rs2424505, rs6076016, rs1042580, rs3176123 i rs1962) (tabela w dodatkowym dodatku). Dane kliniczne i rodowody nosicieli mutacji podano w Tabeli i…

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym cd

1 miesiąc ago

527 words

Zidentyfikowaliśmy sześć wariantów THBD u siedmiu pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym. Wykazaliśmy również, że trombomodulina jest ujemnym regulatorem układu dopełniacza i że mutacje trombomoduliny związane z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym powodują wadliwą regulację dopełniacza. Metody Pacjenci Do tego badania zrekrutowaliśmy 152 kolejnych pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym z International Registry of Recurrent and Familial HUS /…

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym ad

1 miesiąc ago

608 words

Ostateczna niewydolność nerek rozwija się u 50% pacjentów z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym, a 25% pacjentów umiera w wyniku tego zespołu.7 Rysunek 1. Rysunek 1. Alternatywna ścieżka aktywacji i regulacji dopełniania. Na tym schemacie przedstawiono alternatywną kaskadę szlaku na powierzchni aktywującej dopełniacz po prawej stronie, a proponowane mechanizmy regulacji dopełniacza przez trombomodulinę na komórkach gospodarza pokazano…

Wpływ wynagrodzenia za wyniki w zakresie jakości opieki podstawowej w Anglii cd

1 miesiąc ago

381 words

Pułap w sposób konieczny ogranicza wszelkie tendencje liniowe do poprawy, ponieważ ocena jakości nie może przekroczyć 100%. Analizy przeprowadzono zatem na punktach przekształconych na skalę logitową, która nie ma żadnego pułapu, jak opisano wcześniej.3 Transformacja zwiększa wagę nadaną zmianom punktacji w pobliżu sufitu lub podłogi – na przykład zmiana wyniku z 97 na 98% i…

Wpływ wynagrodzenia za wyniki w zakresie jakości opieki podstawowej w Anglii ad

1 miesiąc ago

522 words

Ten wynik stanowi procent, od 0 do 100%, niezbędnej lub wskazanej opieki zapewnionej pacjentowi. Wyniki jakości w praktyce zostały obliczone jako średnia wyników indywidualnych pacjentów w każdej praktyce. Wyliczyliśmy oddzielne wyniki jakości dla podgrup wskaźników, którym przypisano zachęty w ramach systemu wynagradzania za wyniki oraz dla podgrup, którym nie przyznano zachęt. Dane dotyczące jakości opieki…

Wpływ wynagrodzenia za wyniki w zakresie jakości opieki podstawowej w Anglii

1 miesiąc ago

532 words

W 2004 r. Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził system wynagradzania za wyniki ze 136 wskaźnikami dotyczącymi praktyk rodzinnych. Wskaźniki obejmowały zarządzanie chorobami przewlekłymi, organizację praktyk oraz doświadczenia pacjentów w zakresie opieki.1 W 2006 r. Korekty programu dodały siedem nowych obszarów klinicznych, w tym demencję i przewlekłą chorobę nerek, oraz dwa nowe wskaźniki dostępu pacjentów do opiekę…

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym ad 8

1 miesiąc ago

283 words

D486Y i P501L były rzadko zgłaszane u pacjentów z zakrzepicą żylną.53 Mutacje te są bliskie sekwencji konsensu dla przyłączenia siarczanu chondroityny do seryny 49254; in vitro, P495S i P501L umiarkowanie zmniejszają ekspresję trombomoduliny na powierzchni komórki, a P495S zmniejsza powinowactwo trombomoduliny do trombiny.55 Wszystkie trzy z tych wariantów wykazują defekty w hamowaniu aktywacji alternatywnego szlaku…

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym ad 7

1 miesiąc ago

695 words

Istotnie mniej TAFIa wygenerowano z wariantami trombomoduliny. Przedstawione wyniki są wartościami średnimi dla trzech niezależnych eksperymentów. T bary oznaczają błędy standardowe. Zobacz Glosariusz, aby uzyskać wyjaśnienie składników dopełniacza. Wpływ mutacji trombomoduliny związanych z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym na zdolność trombomoduliny do wzmocnienia inaktywacji C3b za pośrednictwem CFI oceniano na powierzchni szeregu komórek HEK293, które wyrażały każdy…