Skip to content

Ewolucja metabolicznych czynników ryzyka w ciagu dwóch lat w kohorcie pierwszych epizodów psychozy

1 miesiąc ago

259 words

Pacjenci z pierwszym epizodem psychozy (FEP) wykazują szeroki zakres metabolicznych czynników ryzyka związanych z rozwojem różnych chorób współistniejących z chorobami. Początkowe stadia tych zaburzeń są niezbędne dla zrozumienia zwiększonej podatności na rozwój zaburzeń kardiometabolicznych związanych ze zmniejszoną oczekiwaną długością życia. Badanie to miało na celu ocenę profilu metabolicznego kohorty pacjentów z FEP i jej ewolucji…

Jakie modele glebokiej stymulacji mózgu moga nas nauczyc o regulacji obwodu nerwowego w zakresie hamowania przedwczesnego w zaburzeniach neuropsychiatrycznych

1 miesiąc ago

172 words

Głębokie stymulowanie mózgu (DBS) jest rutynowo stosowane w leczeniu zaburzeń ruchowych, a także jest badane pod kątem zaburzeń neuropsychiatrycznych z niedostatecznym bramkowaniem sensomotorycznym, takich jak schizofrenia, zespół Tourette a i zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Elektryczna stymulacja indukuje wzbudzenie i hamowanie zarówno w miejscu stymulacji, jak i w miejscach projekcji, modulując w ten sposób synchroniczne i oscylacyjne zachowanie…

Wzdluzne badanie wgladu poznawczego i grubosci kory w psychozie pierwszego odcinka

1 miesiąc ago

276 words

Wśród osób z psychozą osoby o słabym poznawczym wglądzie (niższa samorefleksyjność, wyższa samoświadomość) wykazują objętościowe zmniejszenie struktury korowej. Ocenialiśmy, czy zmiany w postrzeganiu poznawczym wiążą się z postępującymi zmianami w strukturze korowej w psychozie pierwszego rzutu (FEP) i osobnikami kontrolnymi. Skale oceny poznawczej Beck a i skanu rezonansu magnetycznego uzyskano w punkcie wyjściowym dla 130…

Pochodzenia komorowego do tej niemiarowosci nalezy tetno blizniacze (pulsus bigeminus )

1 miesiąc ago

237 words

Pochodzenia komorowego do tej niemiarowości należy tętno bliźniacze (pulsus bigeminus ), które cechuje się tym że po prawidłowej fali tętna następuje fala słabsza z przerwą wyrównawczą chorzy bardzo często odczuwają tę niemiarowość w postaci przykrego uderzenia serca o klatkę piersiową, zależnego od silniejszego skurczu serca po skurczu dodatkowym; każdej fali tętna odpowiada uderzenie koniuszkowe 3)…

Zwiazki miedzy genem DBH, aktywnoscia dopaminy w osoczu a czynnikami poznawczymi u chinskich pacjentów Han ze schizofrenia

1 miesiąc ago

249 words

Systemy dopaminy (DA) i norepinefryny (NE) modulują funkcje poznawcze. P-hydroksylaza dopaminy (DH) przekształca DA w NE, a jego aktywność jest pod silną kontrolą genetyczną. Badanie to bada związek aktywności DpH w osoczu (pDH), polimorfizmów genu DBH (- 1021C > T, rs1611115 i 444G > A, rs1108580) i deficyty poznawcze u chińskich pacjentów Han ze schizofrenią.…

Dlugoterminowy przebieg subdomen z objawami negatywnymi i zwiazek z wynikami u pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi

1 miesiąc ago

240 words

Wzdłużny przebieg symptomów negatywnych subdomeny, amotacji społecznej (SA) i deficytu ekspresyjnego (ED) pozostaje w dużej mierze nieznany. Przeanalizowaliśmy czy można zidentyfikować podgrupy w oparciu o przebieg ocen poddomeny SA i ED, i czy wyjściowe wyniki poddomeny SA i ED były powiązane z funkcjonowaniem i jakością życia sześciu lata później. Przeprowadzono pomiary na początku, trzy i…

Psychometria spolecznych wskazników poznawczych do badan nad leczeniem psychoz

1 miesiąc ago

282 words

Poznanie społeczne stanowi ważny cel terapeutyczny, ściśle powiązany z codzienną funkcją społeczną. Chociaż ostatnio opracowano szereg społecznych interwencji poznawczych, środki stosowane do oceny tych terapii zaczynają dopiero otrzymywać psychometryczną analizę. Celem badań było odtworzenie ostatnio opublikowanej psychometrii dla kilku społecznych wskaźników poznawczych oraz dostarczenie informacji dla dodatkowych społecznych wskaźników poznawczych, które nie zostały uwzględnione w…

Czestosc wystepowania, cechy demograficzne i kliniczne wspólistniejacych objawów depresji u pacjentów uprzednio leczonych z powodu schizofrenii prezentujacych pierwszy epizod psychozy

1 miesiąc ago

158 words

Objawy depresyjne są częste w schizofrenii pierwszego epizodu. Jednak częstość występowania i jej związek ze współistniejącymi objawami depresji i zmiennymi klinicznymi są mniej dobrze scharakteryzowane u chińskich pacjentów z Han ze schizofrenią. W tym przekrojowym badaniu zrekrutowaliśmy 240 pacjentów z pierwszym epizodem i leczonych naiwnie (FEDN) pacjentów ze schizofrenią. Wszyscy pacjenci zostali oceniani na 17-punktowej…

Ocena wzorców adherencji w schizofrenii za pomoca monitoringu elektronicznego (MEMS?): szesciomiesieczne badanie prospektywne

1 miesiąc ago

142 words

System monitorowania zdarzeń medycznych (MEMS) jest uważany za złoty standard oceny przylegania leków, ale niewiele badań zastosowało tę metodę, szczególnie przez długi czas. Zbadanie wzorców adherenacji leków w próbce pacjentów po wyładowaniu ze schizofrenią monitorowanych za pomocą czapek MEMS w okresie sześciu miesięcy. Postępowanie z lekami przeciwpsychotycznymi badano prospektywnie, stosując MEMS u 68 pacjentów ze…

Czas trwania nieleczonej psychozy i neuropoznania w psychozie pierwszego odcinka: Metaanaliza

1 miesiąc ago

185 words

Upośledzenie neurotognitywne jest dobrze znaną cechą psychozy pierwszego rzutu (FEP). Hipoteza neurotoksyczności psychozy sugeruje, że nieleczona psychoza przed rozpoczęciem pierwszego skutecznego leczenia wiąże się z utratą nabytych zdolności poznawczych. Jednak wyniki badań dotyczących związku między czasem trwania nieleczonej psychozy (DUP) a zaburzeniami kognitywnymi w FEP pozostają niejednoznaczne. Nie opublikowano żadnej wcześniejszej metaanalizy badającej związek między…