Skip to content

Randomizowana ocena szybkiego leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego AD 5

5 miesięcy ago

369 words

Charakterystyka wyjściowa i miara procesu. Charakterystyka podstawowa była podobna w dwóch grupach leczenia (tabela i tabela S1 w dodatkowym dodatku). Naruszenie protokołu obrazowania, zidentyfikowane przez personel, który interpretował obrazy w laboratorium podstawowym, wystąpiło u 26 uczestników (8,3%): 11 z 308 uczestników, u których ASPECTS mogło być ocenione (3,6%) miało wynik mniejszy niż 6 na ASPECTS skala, 20 z 315 uczestników (6,3%) miało słabe krążenie oboczne, a 14 z 315 uczestników (4,4%) miało niewłaściwe zamknięcie naczynia docelowego (niektórzy uczestnicy mieli> naruszenie protokołu). Krążenie obwodowe oceniano za pomocą wielofazowego CTA u większości uczestników. W sumie 56 uczestników (17,8%) zostało zapisanych z odroczeniem procedur zgody. Monitorowanie odpowiednich materiałów źródłowych dotyczących dokumentacji (w odniesieniu do świadomej zgody, kryteriów włączenia i wykluczenia, informacji o losowości, cechach demograficznych i ocenach w punkcie wyjściowym [wynik NIHSS i punktacja Barthel Index] oraz w dniu 90 [zmodyfikowany wynik Rankina, wynik NIHSS i Barthel Wynik indeksu]) został ukończony dla wszystkich losowo przydzielonych uczestników.
Główny wynik
Rysunek 1. Rycina 1. Wyniki na zmodyfikowanej skali Rankina po 90 dniach w populacji, która zdecydowała się na leczenie. Wyniki na zmodyfikowanej skali Rankina mieszczą się w zakresie od 0 do 6, przy czym 0 oznacza brak objawów, brak klinicznie znaczącej niepełnosprawności, 2 niewielkie niepełnosprawność, 3 umiarkowane inwalidztwo, 4 umiarkowanie ciężkie upośledzenie, 5 ciężka niesprawność i 6 zgonów. Panel A pokazuje rozkład wyników po 90 dniach w grupach interwencyjnych i kontrolnych w całej populacji testowej. Istotną różnicę pomiędzy grupami interwencyjnymi i kontrolnymi odnotowano w ogólnym rozkładzie wyników (nieskorygowany wspólny iloraz szans, wskazujący na prawdopodobieństwo poprawy o punkt w zmodyfikowanej skali Rankina, 2.6, 95% przedział ufności, 1,7 do 3,8), faworyzując interwencja. Panel B pokazuje rozkład wyników po 90 dniach w grupach interwencyjnych i kontrolnych zgodnie ze statusem w odniesieniu do leczenia dożylnym (IV) alteplazą. W tej analizie nie było dowodów na niejednorodność efektu (P = 0,89 dla interakcji w teście Wald).
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki skuteczności pierwotnej i wtórnej. Tabela 3. Tabela 3. Zgłoszone poważne zdarzenia niepożądane. Analiza pierwotnego punktu końcowego wykazała wspólny iloraz szans (wskazujący na prawdopodobieństwo poprawy o punkt w zmodyfikowanej skali Rankina). 2.6 (95% przedział ufności [CI], 1,7 do 3,8) faworyzujący interwencję (P <0,001) (rysunek 1A i tabela 2). Mediana 90-dniowego zmodyfikowanego wyniku Rankina wynosiła 2 w grupie interwencyjnej i 4 w grupie kontrolnej (P <0,001). Odsetek pacjentów ze zmodyfikowanym wynikiem Rankina od 0 do 2 po 90 dniach wynosił 53,0% w grupie interwencyjnej i 29,3% w grupie kontrolnej (stosunek częstości 1,8; 95% CI, 1,4 do 2,4; P <0,001). Śmiertelność po 90 dniach wynosiła 10,4% w grupie interwencyjnej i 19,0% w grupie kontrolnej (stosunek częstości 0,5, 95% CI, 0,3 do 1,0, P = 0,04) (ryc. S5 w dodatku uzupełniającym). Częstość występowania objawowego krwotoku śródmózgowego wyniosła 3,6% w grupie leczonej interwencyjnie i 2,7% w grupie kontrolnej (wskaźnik częstości 1,4; 95% CI, 0,4-5,7; p = 0,75) [przypisy: trombomodulina, hydrokolonoterapia kraków, zakolanówki allegro ]

0 thoughts on “Randomizowana ocena szybkiego leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego AD 5”

Powiązane tematy z artykułem: hydrokolonoterapia kraków trombomodulina zakolanówki allegro