Skip to content

Tag: hydrokolonoterapia kraków

Ta zóltaczka o cechach zóltaczki postepujacej nie jest spowodowana wzmozeniem cisnienia

5 miesięcy ago

131 words

Ta żółtaczka o cechach żółtaczki postępującej nie jest spowodowana wzmożeniem ciśnienia w obrębie przewodów żółciowych, lecz następstwem powolnego nacieczenia przewodów przez tkankę nowotworową (Kaplan i Angrist). Od tych wywiadów klasycznych dla żółtaczki na tle nowotworu, zwłaszcza raka głowy trzustki, mamy jednak liczne wyjątki. Niekiedy nasilenie żółtaczki wzmaga się nie stopniowo, lecz ulega zmianom, a żółtaczka…

Okazuje sie, ze powstawanie obrzeku warunkuje nie zmiana stalych liczb cisnienia krwi

5 miesięcy ago

238 words

Okazuje się, że powstawanie obrzęku warunkuje nie zmiana stałych liczb ciśnienia krwi i ciśnienia osmotycznego białek, lecz stosunek tych sił, które powoduj ą przechodzenie płynu z krwi do przestrzeni międzytkankowych i odwrotnie. Ten fakt doprowadza do wniosku, że w większości stanów obrzękowych obrzęk zależy od obniżenia ciśnienia osmotycznego białek krwi z prawidłowym ciśnieniem krwi w…

U sercowo chorych nie ma obnizenia cisnienia onkotycznego

5 miesięcy ago

165 words

U chorych na nerki przechodzenie wody z krwi do tkanek zależne jest < = br=>Obniżenie ciśnienia onkotycznego w osoczu jest tym większe, im cięższa jest choroba nerek . Chorzy na nerki, u których nie występuje obniżenie ciśnienia onkotycznego osocza krwi, nie ulegaj ą obrzękowi. U sercowo chorych nie ma obniżenia ciśnienia onkotycznego (hypooncia), występuje zaś…

Obrzeki pochodzenia mechanicznego

5 miesięcy ago

135 words

Obrzęki pochodzenia mechanicznego, powstające wskutek zastoju krwi w chorobach serca i krążenia obwodowego, w tego rodzaju obrzękach f. Zaburzenia równowagi ciśnienia między krwią żylną a białkami krwi Podstawowym czynnikiem w patogenezie obrzęku jest zaburzenie równowagi pomiędzy ciśnieniem krwi w naczyniach włosowatych żylnych a osmotycznym ciśnieniem białek osocza krwi. Zaburzenia te dają podstawę do powiązania patogenezy…

Cechy te umozliwiaja róznicowanie tarcia osierdziowego ze szmerami wsierdziowymi i z tarciem oplucnym

6 miesięcy ago

265 words

Cechy te umożliwiają różnicowanie tarcia osierdziowego ze szmerami wsierdziowymi i z tarciem opłucnym. Szmer o charakterze pluskania z odcieniem metalicznym słyszy się w okolicy sercowej w ropniaku osierdzia z odmą. Ten sam objaw osłuchowy, wprawdzie bardzo rzadko, stwierdza się w tych przypadkach, w których w pobliżu serca znajduje się jama zawierająca płyn i powietrze, np.…

Leczenie lewetyracetamem

6 miesięcy ago

180 words

Brak równowagi w pobudzeniu i hamowaniu nerwowym jest związany z dysfunkcją zachowania u osób ze schizofrenią i zagrożonych tą chorobą. Zbadaliśmy, czy celowanie w zwiększoną aktywność neuronów za pomocą czynnika przeciwpadaczkowego, lewetyracetamu, przyniesie korzyści w zakresie wydajności pamięci w przedklinicznym modelu schizofrenii, w którym wykazano nadaktywność w hipokampie. Dorosłe szczury poddane subtelnemu działaniu ketaminy podczas…

Aktywnosc fizyczna koreluje wsród osób z psychoza: dane z 47 krajów o niskim i srednim dochodzie

6 miesięcy ago

279 words

Ludzie ze schizofrenią angażują się w niski poziom aktywności fizycznej (PA). Jednak niewiele badań na dużą skalę zbadało czynniki, które mogą wpływać na udział PA w osobach z psychozą, a dane z krajów o niskim i średnim dochodzie (LMIC) są szczególnie rzadkie. W związku z tym zbadaliśmy korelację PA w dużej próbie osób z diagnozą…

Kompozycja przedczolowego kwasu tluszczowego w schizofrenii i chorobie dwubiegunowej: Zwiazek z ekspresja reelinowa

6 miesięcy ago

260 words

Reelina białka macierzy pozakomórkowej reguluje wczesny rozwój mózgu i plastyczność synaptyczną w wieku dorosłym. Reelin zmniejsza się w mózgu pośmiertnym u pacjentów ze schizofrenią. Reelinowe dwa receptory, ApoER2 i VLDLR, są również substratami dla ApoE – kluczowej lipoproteiny, która reguluje homeostazę fosfolipidową w mózgu. Celem niniejszego badania było zatem zbadanie fosfolipidów i ich składowych kwasów…

Przewidywalna wartość współczynnika sFlt-1: PlGF u kobiet z podejrzeniem stanu przedrzucawkowego AD 7

6 miesięcy ago

593 words

W kohorcie walidacyjnej ujemna wartość predykcyjna stosunku w lub poniżej tego punktu odcięcia (tj. Dla wykluczenia stanu przedrzucawkowego w ciągu tygodnia) wynosiła 99,3% (95% CI, 97,9 do 99,9). Stan przedrzucawkowy jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zachorowalności i umieralności związanej z ciążą, dlatego należy usprawnić leczenie tego złożonego zespołu.8,20,32 Wysokie ciśnienie krwi i białkomocz mają…

Randomizowana ocena szybkiego leczenia wewnątrznaczyniowego udaru niedokrwiennego AD 4

6 miesięcy ago

471 words

Interpretacja obrazowania została przeprowadzona w zewnętrznym laboratorium podstawowym przez personel, który nie był świadomy przydzielania grup leczenia (kiedy interpretowali obrazy CT), danych klinicznych i wyników. Zewnętrzne, niezależne monitory kliniczne potwierdziły dane kliniczne. Analiza statystyczna Badanie zostało przeprowadzone w celu wykrycia przesunięcia w rozkładzie wyników na zmodyfikowanej skali Rankina po 90 dniach między grupą interweniującą a…