Skip to content

Tag: lekarz rodzinny września

Moga sie równiez zjawiac okresowo stany goraczkowe

5 miesięcy ago

124 words

Mogą się również zjawiać okresowo stany gorączkowe. Postępujący upadek sił i osłabienie spotykamy przede wszystkim w żółtaczce na tle raka głowy trzustki, rzadziej w żółtaczce pochodzenia wątrobowego, karnicowego oraz raka ujścia przewodu żółciowego wspólnego. Badania czynnościowe wątroby i trzustki są pożyteczne dla oceny stanu chorego, natomiast wartość rozpoznawczo-różnicowa tych badań jest niewielka. Wielu autorów uważa…

Cisnienie osmotyczne bialek krwi zmienia sie

5 miesięcy ago

273 words

Jak wiemy, u ludzi zdrowych osmotyczne ciśnienie białek krwi wynosi 35 – 40 ml słupa wody. U ludzi chorych z obrzękami ciśnienie osmotyczne białek < = br=>Jest to związane nie tylko ze zmniejszeniem się ilości białek we krwi, ale także ze zmianą stosunku albumin do globulin. Białka mamy we krwi około 6 – 8 %,…

Szmery zewnatrz sercowe

6 miesięcy ago

425 words

Szmery zewnątrz sercowe. Do szmerów zewnątrz sercowych należą szmery osierdziowe i płucne odsercowe. Szmery osierdziowe mogą mieć charakter tarcia lub pluskania. Szmery o charakterze tarcia powstają wskutek ocierania się o siebie zmienionych chorobowo blaszek osierdzia. Słyszy się je: 1) w suchym zapaleniu osierdzia i w początkowym okresie zapalenia wysiękowego jako tzw.

Ewolucja metabolicznych czynników ryzyka w ciagu dwóch lat w kohorcie pierwszych epizodów psychozy

6 miesięcy ago

259 words

Pacjenci z pierwszym epizodem psychozy (FEP) wykazują szeroki zakres metabolicznych czynników ryzyka związanych z rozwojem różnych chorób współistniejących z chorobami. Początkowe stadia tych zaburzeń są niezbędne dla zrozumienia zwiększonej podatności na rozwój zaburzeń kardiometabolicznych związanych ze zmniejszoną oczekiwaną długością życia. Badanie to miało na celu ocenę profilu metabolicznego kohorty pacjentów z FEP i jej ewolucji…

Analiza energii ruchu

6 miesięcy ago

240 words

Coraz więcej dowodów sugeruje, że nieprawidłowości ruchowe pojawiają się przed wystąpieniem psychozy. Innowacje w technologii i oprogramowaniu zapewniają możliwość precyzyjnego i czułego pomiaru obserwowalnych zachowań, które mogą być szczególnie przydatne do wykrywania subtelnych aberracji ruchowych obecnych w okresie prodromalnym. W niniejszym badaniu 54 młodzież z ultra wysokim ryzykiem (UHR) w leczeniu psychozy i 62 zdrowych…

Akustyczna reakcja zaskoczenia oraz jej modulacja w schizofrenii i zaburzeniach ze spektrum autyzmu u osób azjatyckich

6 miesięcy ago

246 words

Akustyczna reakcja przestrachu (ASR) i jej modulacja, w tym hamowanie przedwczesne (PPI), są uważane za obiecujące wskaźniki neurofizjologiczne dla badań translacyjnych w psychiatrii. Uszkodzenie PPI zgłaszano w kilku zaburzeniach psychicznych, ale w szczególności w schizofrenii, gdzie PPI jest uważany za kandydaturę endofenotypu zaburzenia. Chociaż profile ASR różnią się między rasami, ostatnie badania pojedynczych próbek etnicznych…

Randomizowany Trial Peanut Consumption u niemowląt zagrożonych alergią na orzechy AD 3

6 miesięcy ago

560 words

Uczestnicy losowo przydzieleni do spożycia orzeszków ziemnych, którzy mieli pozytywną odpowiedź na prowokację doustną podawaną na początku badania, zostali pouczeni, aby nie jeść orzeszków ziemnych, ale zostali włączeni do analizy zamiaru leczenia. Tylko uczestnicy, którzy odpowiednio przestrzegali leczenia, zostali włączeni do analizy per-protocol. Odpowiednia przynależność do leczenia została zdefiniowana w grupie unikania orzeszków ziemnych jako…

Przewidywalna wartość współczynnika sFlt-1: PlGF u kobiet z podejrzeniem stanu przedrzucawkowego AD 7

6 miesięcy ago

593 words

W kohorcie walidacyjnej ujemna wartość predykcyjna stosunku w lub poniżej tego punktu odcięcia (tj. Dla wykluczenia stanu przedrzucawkowego w ciągu tygodnia) wynosiła 99,3% (95% CI, 97,9 do 99,9). Stan przedrzucawkowy jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do zachorowalności i umieralności związanej z ciążą, dlatego należy usprawnić leczenie tego złożonego zespołu.8,20,32 Wysokie ciśnienie krwi i białkomocz mają…

Randomizowana próba chirurgii laparoskopowej i otwartej dla raka odbytnicy

6 miesięcy ago

507 words

Laparoskopowa resekcja raka jelita grubego jest szeroko stosowana. Istnieją jednak niezbite dowody na to, że chirurgia laparoskopowa i otwarta operacja mają podobne wyniki w przypadku raka odbytnicy. Opracowano próbę porównania 3-letnich wskaźników nawrotu raka w obszarze miednicy lub krocza (nawrót lokoregionalny) i przeżycia po laparoskopowej i otwartej resekcji raka odbytnicy. Metody W tym międzynarodowym badaniu…