Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym czesc 4

Częstości alleli SNP A473V nie różniły się istotnie pomiędzy pacjentami z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym a grupą kontrolną (P = 0,93). Dotyczyło to również sześciu powszechnych SNP w 5 i 3 nieulegających translacji regionach THBD (rs1040585, rs2424505, rs6076016, rs1042580, rs3176123 i rs1962) (tabela w dodatkowym dodatku). Dane kliniczne i rodowody nosicieli mutacji podano w Tabeli i na Rysunku 2 oraz w opisach przypadków w Dodatku Uzupełniającym. Trzech pacjentów (dwóch z ...

Poprawa słuchu po podaniu bewacizumabu u pacjentów z neurofibromatozą typu 2 czesc 4

W przypadku pomiarów z równymi wariancjami zastosowano test Tukeya. W przypadku pomiarów z nierównymi wariancjami zastosowano test Games-Howell. Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Analizy immunohistochemiczne
Rycina 1. Rycina 1. Angiogenny profil przedsionkowego Schwannoma. Panel A przedstawia analizę immunohistochemiczną członków szlaku czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w prawidłowym nerwie o...

Skuteczność porównawcza - myślenie poza lekiem A a lekarstwo B cd

Takie działania mogą obejmować szpitalne, regionalne lub krajowe interwencje na rzecz poprawy jakości; behawioralne interwencje ekonomiczne, takie jak zmiana domyślnych opcji (np. automatyczne podawanie 90-dniowych, a nie 30-dniowych zapasów recept na choroby przewlekłe); wysiłki mające na celu zachęcanie pacjentów do podejmowania krótkoterminowych decyzji leżących w ich najlepszym interesie długoterminowym; oraz różne podejścia regulacyjne, polityczne lub legislacyjne. Kilka przykładów p...

Komórki Mikulicza

Klastry geograficzne w Kalkucie w Indiach. Badanie przeprowadziliśmy na przylegającym obszarze obejmującym większość Ward 29 i cały Ward 30 we wschodniej Kalkucie, legalnie zarejestrowanym miejskim slumsie o populacji około 60 000 mieszkańców. Przed szczepieniem w spisie ludności wymieniono wszystkie gospodarstwa domowe i osoby na badanym obszarze oraz scharakteryzowano status społeczno-ekonomiczny, źródło wody i stan higieny każdego gospodarstwa domowego. Każdemu gospodarstwu domowemu i osob...

Najnowsze zdjęcia w galerii studium-medyczne:

331#kto moze oddac krew , #fala tętna , #biochrom , #oligobiopsja , #womp lublin nowy świat , #ciśnienie osmotyczne , #cisnienie osmotyczne , #szew kapciuchowy , #trombomodulina , #lekarz rodzinny września ,