Skip to content

Tag: fala tętna

Stan bialek osocza krwi

5 miesięcy ago

162 words

Stan białek osocza krwi Jak wynika z przedstawionego tutaj zagadnienia obrzęku, obrzęk jest w pierwotnym swym okresie związany ze zmianą białek w osoczu krwi. Wiemy dzisiaj, że białka osocza krwi nie są tylko elementami biernymi, których obecność uzależnia te lub inne właściwości fizyko-chemiczne krwi, lecz odgrywają one rolę czynną i nawet niektórzy autorzy nazywają białka…

Ogladnie tetnic W warunkach prawidlowych tetnice sa niewidoczne

6 miesięcy ago

241 words

Oglądnie tętnic W warunkach prawidłowych tętnice są niewidoczne. Stają się one dostępne badaniu oglądaniem wtedy, gdy ulegną same zmianom chorobowym lub gdy czynność serca jest wybitnie wzmożona. Z chorób narządu krążenia widoczne tętnienie tętnic może się spostrzegać: 1) w stwardnieniu tętnic, widoczne tętnice są nieraz wężykowate 2) w niedomykalności zastawek tętnicy głównej w tej chorobie…

Dokladne pomiary czasu tetna dowodza, ze tetno, tak jak i oddech, jest u zupelnie zdrowych ludzi w warunkach spokoju fizycznego i psychicznego zawsze mniej wiecej niemiarowe

6 miesięcy ago

244 words

Dokładne pomiary czasu tętna dowodzą, że tętno, tak jak i oddech, jest u zupełnie zdrowych ludzi w warunkach spokoju fizycznego i psychicznego zawsze mniej więcej niemiarowe. Ta cecha jest tak stała, że tętno zupełnie miarowe przy badaniu za, pomocą przyrządów może być oznaką pewnego odchylenia od stanu prawidłowego. Z takim tętnem spotykamy się w przypadkach…

Pochodzenia komorowego do tej niemiarowosci nalezy tetno blizniacze (pulsus bigeminus )

6 miesięcy ago

237 words

Pochodzenia komorowego do tej niemiarowości należy tętno bliźniacze (pulsus bigeminus ), które cechuje się tym że po prawidłowej fali tętna następuje fala słabsza z przerwą wyrównawczą chorzy bardzo często odczuwają tę niemiarowość w postaci przykrego uderzenia serca o klatkę piersiową, zależnego od silniejszego skurczu serca po skurczu dodatkowym; każdej fali tętna odpowiada uderzenie koniuszkowe 3)…

Czas trwania nieleczonej psychozy i neuropoznania w psychozie pierwszego odcinka: Metaanaliza

6 miesięcy ago

185 words

Upośledzenie neurotognitywne jest dobrze znaną cechą psychozy pierwszego rzutu (FEP). Hipoteza neurotoksyczności psychozy sugeruje, że nieleczona psychoza przed rozpoczęciem pierwszego skutecznego leczenia wiąże się z utratą nabytych zdolności poznawczych. Jednak wyniki badań dotyczących związku między czasem trwania nieleczonej psychozy (DUP) a zaburzeniami kognitywnymi w FEP pozostają niejednoznaczne. Nie opublikowano żadnej wcześniejszej metaanalizy badającej związek między…

Randomizowany Trial Peanut Consumption u niemowląt zagrożonych alergią na orzechy

6 miesięcy ago

228 words

Częstość występowania alergii na orzeszki ziemne wśród dzieci w krajach zachodnich podwoiła się w ciągu ostatnich 10 lat, a alergia na orzeszki ziemne staje się widoczna w Afryce i Azji. Oceniliśmy strategie spożycia i unikania orzeszków ziemnych w celu określenia, która strategia jest najbardziej skuteczna w zapobieganiu rozwojowi alergii na orzeszki ziemne u niemowląt z…

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym ad 5

6 miesięcy ago

212 words

Komórki wyrażające trombomodulinę typu dzikiego zapewniały istotną ochronę w porównaniu z komórkami kontrolnymi. Warianty miały znacząco niższy procent iC3b na powierzchni komórki niż komórki typu dzikiego. Wartość P dla typu dzikiego dotyczy porównania trombomoduliny typu dzikiego z komórkami kontrolnymi. Inne wartości P służą do porównywania wariantów z trombomoduliną typu dzikiego. Przedstawione wyniki są wartościami średnimi…

Poprawa słuchu po podaniu bewacizumabu u pacjentów z neurofibromatozą typu 2 ad 5

6 miesięcy ago

493 words

2 w Dodatku Uzupełniającym). VEGFR-2 stwierdzono w 32% naczyń w guzach związanych z neurofibromatozą typu 2 i sporadycznych guzach. Natomiast wszystkie naczynia wyrażały neuropilinę-1 (podobną do normalnego nerwu), a około 10% naczyń wyrażało neuropilinę-2 (ryc. 1C). Większość komórek nowotworowych wykazywała niewielką lub brak ekspresji PDGFR-.