Skip to content

Tag: szew kapciuchowy

Ewolucja metabolicznych czynników ryzyka w ciagu dwóch lat w kohorcie pierwszych epizodów psychozy

3 miesiące ago

259 words

Pacjenci z pierwszym epizodem psychozy (FEP) wykazują szeroki zakres metabolicznych czynników ryzyka związanych z rozwojem różnych chorób współistniejących z chorobami. Początkowe stadia tych zaburzeń są niezbędne dla zrozumienia zwiększonej podatności na rozwój zaburzeń kardiometabolicznych związanych ze zmniejszoną oczekiwaną długością życia. Badanie to miało na celu ocenę profilu metabolicznego kohorty pacjentów z FEP i jej ewolucji…

Leczenie lewetyracetamem

3 miesiące ago

180 words

Brak równowagi w pobudzeniu i hamowaniu nerwowym jest związany z dysfunkcją zachowania u osób ze schizofrenią i zagrożonych tą chorobą. Zbadaliśmy, czy celowanie w zwiększoną aktywność neuronów za pomocą czynnika przeciwpadaczkowego, lewetyracetamu, przyniesie korzyści w zakresie wydajności pamięci w przedklinicznym modelu schizofrenii, w którym wykazano nadaktywność w hipokampie. Dorosłe szczury poddane subtelnemu działaniu ketaminy podczas…

Randomizowany Trial Peanut Consumption u niemowląt zagrożonych alergią na orzechy AD 2

3 miesiące ago

504 words

Kwestia, czy wczesna ekspozycja lub unikanie jest lepszą strategią zapobiegania alergiom pokarmowym, pozostaje otwarta Kilka lat temu odkryliśmy, że ryzyko rozwoju alergii na orzeszki ziemne było 10 razy większe wśród dzieci żydowskich w Zjednoczonym Królestwie niż u izraelskich dzieci o podobnym pochodzeniu.14 Obserwacja ta korelowała z uderzającą różnicą w czasie, w którym orzeszki ziemne są…

Randomizowany Trial Peanut Consumption u niemowląt zagrożonych alergią na orzechy AD 5

3 miesiące ago

403 words

Wartości P opierają się na analizach chi-kwadrat. Pierwotne analizy statystyczne przeprowadzono w każdej kohorcie niezależnie na podstawie zamiaru leczenia w oparciu o dane od wszystkich uczestników, którzy mogliby być oceniani pod kątem głównego wyniku. W analizach porównano odsetek uczestników z alergią na orzeszki ziemne w grupie unikania orzeszków ziemnych z odsetkiem z alergią na orzeszki…

Randomizowana próba chirurgii laparoskopowej i otwartej dla raka odbytnicy AD 3

3 miesiące ago

449 words

Odpowiednie raporty patologiczne tych pięciu kolejnych przypadków zostały poddane przeglądowi w celu potwierdzenia kompletności okazów. Patolodzy przestrzegali standaryzowanego przetwarzania i oceny próbek, jak opisano szczegółowo w protokole badań, w celu zapewnienia dokładnego raportowania przez wszystkie uczestniczące ośrodki.16. Obwodowy margines resekcji został zdefiniowany jako zaangażowany , gdy komórki nowotworowe były obecne w odległości 2 mm od…

Wpływ wynagrodzenia za wyniki w zakresie jakości opieki podstawowej w Anglii ad

3 miesiące ago

522 words

Ten wynik stanowi procent, od 0 do 100%, niezbędnej lub wskazanej opieki zapewnionej pacjentowi. Wyniki jakości w praktyce zostały obliczone jako średnia wyników indywidualnych pacjentów w każdej praktyce. Wyliczyliśmy oddzielne wyniki jakości dla podgrup wskaźników, którym przypisano zachęty w ramach systemu wynagradzania za wyniki oraz dla podgrup, którym nie przyznano zachęt. Dane dotyczące jakości opieki…

Mutacje trombomoduliny w nietypowym zespole hemolityczno-mocznicowym czesc 4

3 miesiące ago

490 words

Częstości alleli SNP A473V nie różniły się istotnie pomiędzy pacjentami z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym a grupą kontrolną (P = 0,93). Dotyczyło to również sześciu powszechnych SNP w 5 i 3 nieulegających translacji regionach THBD (rs1040585, rs2424505, rs6076016, rs1042580, rs3176123 i rs1962) (tabela w dodatkowym dodatku). Dane kliniczne i rodowody nosicieli mutacji podano w Tabeli i…

Skuteczność porównawcza – myślenie poza lekiem A a lekarstwo B ad

3 miesiące ago

529 words

Liczba pacjentów, którzy muszą być leczeni, aby zapobiec jednemu przypadkowi cukrzycy w ciągu 3 lat, wyniosła 6,9 z programem interwencji w zakresie stylu życia i 13,9 z metforminą. Wskaźniki szans 12-miesięcznej ciągłej abstynencji od palenia dla grup stosujących terapię przeciw rzucaniu palenia, w porównaniu z grupami kontrolnymi. Dane pochodzą od Volpp i wsp., 2 Eisenberg…

Astma w ciąży

3 miesiące ago

481 words

W artykule przeglądowym dotyczącym astmy w ciąży (problem z 30 kwietnia), Schatz i Dombrowski stwierdzili, że antagoniści receptora leukotrienowego mogą być uważani za alternatywę dla kortykosteroidów wziewnych w czasie ciąży. Jednak obecne wytyczne Brytyjskiego Towarzystwa Thoracic2 popierają stosowanie tych środków w czasie ciąży. Biorąc pod uwagę ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa dotyczące antagonistów receptora leukotrienowego oraz…